Domstolenes behov og innrapportering av utvalg

Dersom du jobber i en kommune eller fylkeskommune og skal hente en domstol sitt behov for meddommere, eller registrere nytt meddommerutvalg, gjør du dette ved å logge deg inn i løsningen. Dette gjelder også for å melde fritak av meddommere, og for å melde inn nye meddommer som følge av supplementsvalg initiert av domstol.

Meddommerutvalg for perioden 2021 - 2024

Velg enhet fra listen for å se valgte meddommer fra den enheten for inneværende periode.

For å se meddommere i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten velger du en kommune. For skjønnmedlemmer velger du fylkeskommunen og for å se arbeidslivskyndige velger du Domstoladministrasjonen.

Om løsningen

Portal for meddommerutvalg er primært en tjeneste for kommuner og fylkeskommuner for å se domstolenes behov for meddommere og for å innrapportere utvalg. Dette gjelder også ved domstolene behov for supplement, og for å rapportere inn dette. Løsningen brukes også når kommunen skal melde fra om meddommere som har fått permanent fritak ut perioden.

I tillegg er det mulig å gjøre søk på kommune eller fylkeskommune for å se hvem som er valgt som meddommere for inneværende periode. Listen inneholder oversikt over meddommere i tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene, sam skjønnsmedlemmer og arbeidslivskyndige meddommere.

Hvis det er problemer med løsningen, se domstol.no for eventuelle driftsmeldinger.